lang.xml (Catalan version) ASPM 7.x

Tips submitted by ASPMaker users

lang.xml (Catalan version) ASPM 7.x

Postby Josep Cusachs » Tue Nov 11, 2008 2:42 am

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>
<aspmaker.language date="2008/11/07" version="7.0.0.1" desc="catalan template" author="Josep Cusachs">
<phrase id="ActionDeleted" value="Eliminat"/>
<phrase id="ActionInserted" value="Inserit"/>
<phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="Inserir (Grid-Add)"/>
<phrase id="ActionUpdated" value="Actualizat"/>
<phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="Actualizat (Grid-Edit)"/>
<phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="Actualizat (Multi-Update)"/>
<phrase id="ActivateAccount" value="La seva compte ha estat activada"/>
<phrase id="ActivateFailed" value="Activació fallida"/>
<phrase id="Add" value="Afegir"/>
<phrase id="AddBtn" value="Afegir"/>
<phrase id="AddLink" value="Afegir"/>
<phrase id="AddSuccess" value="Ha estat afegit un nou Registre"/>
<phrase id="AdvancedSearch" value="Recerca Avançada"/>
<phrase id="AllRecords" value="Tots els registres"/>
<phrase id="AllWord" value="Totes les paraules"/>
<phrase id="AlwaysAsk" value="Sempre preguntar per usuari i contrasenya"/>
<phrase id="AnyWord" value="Qualsevol paraula"/>
<phrase id="AutoLogin" value="Connexió (login) automàtica fins que surti de la sessió (logout)"/>
<phrase id="Average" value="Mitjana"/>
<phrase id="BackToList" value="Tornar al llistat"/>
<phrase id="BackToLogin" value="Tornar a la pàgina de inici de sessió"/>
<phrase id="BackToMasterPage" value="Tornar a la pàgina principal"/>
<phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** Comença procés esborrar ***"/>
<phrase id="BatchDeleteRollback" value="*** Procés retrocés (rollback) esborrar ***"/>
<phrase id="BatchDeleteSuccess" value="*** Procés esborrar finalitzat correctament ***"/>
<phrase id="BatchInsertBegin" value="*** Comença procés afegir ***"/>
<phrase id="BatchInsertRollback" value="*** Procés retrocés (rollback) afegir ***"/>
<phrase id="BatchInsertSuccess" value="*** Procés afegir finalitzat correctament ***"/>
<phrase id="BatchUpdateBegin" value="*** Comença procés actualitzar ***"/>
<phrase id="BatchUpdateRollback" value="*** Procés retrocés (rollback) actualitzar ***"/>
<phrase id="BatchUpdateSuccess" value="*** Procés actualitzar finalitzat correctament ***"/>
<phrase id="CancelBtn" value="Cancel.lar"/>
<phrase id="CancelLink" value="Cancel.lar"/>
<phrase id="ChangePwd" value="Canviar contrasenya"/>
<phrase id="ChangePwdPage" value="Canviar pàgina de contrasenya"/>
<phrase id="ChangePwdBtn" value="Canviar contrasenya"/>
<phrase id="Confirm" value="Confirmar"/>
<phrase id="ConfirmBtn" value="Confirmar"/>
<phrase id="ConfirmPassword" value="Confirmar contrasenya"/>
<phrase id="CopyLink" value="Copiar"/>
<phrase id="Count" value="Compte"/>
<phrase id="CustomView" value="VISTA PERSONALITZADA"/>
<phrase id="Delete" value="Eliminar des de"/>
<phrase id="DeleteBtn" value="Confirmar eliminació"/>
<phrase id="DeleteCancelled" value="Eliminació cancel.lada"/>
<phrase id="DeleteConfirmMsg" value="¿Vols eliminar aquest registre?"/>
<phrase id="DeleteLink" value="Eliminar"/>
<phrase id="DeleteMultiConfirmMsg" value="¿Vols eliminar els registres seleccionats?"/>
<phrase id="DeleteSelectedLink" value="Eliminar registres seleccionats"/>
<phrase id="DeleteSuccess" value="Eliminació finalitzada amb èxit"/>
<phrase id="DetailLink" value="..."/>
<phrase id="DupIndex" value="Valor duplicat '%v' per clau única índex '%f'"/>
<phrase id="DupKey" value="Clau primaria duplicada: '%f'"/>
<phrase id="Edit" value="Editar"/>
<phrase id="EditBtn" value="Editar"/>
<phrase id="EditLink" value="Editar"/>
<phrase id="EnterNewPassword" value="Introdueixi la nova contrasenya"/>
<phrase id="EnterOldPassword" value="Introdueixi la contrasenya antiga"/>
<phrase id="EnterPassword" value="Introdueixi la contrasenya"/>
<phrase id="EnterPwd" value="Introdueixi la contrasenya"/>
<phrase id="EnterRequiredField" value="Introdueixi els camps requerits"/>
<phrase id="EnterSearchCriteria" value="Introdueixi el criteri de recerca"/>
<phrase id="EnterUid" value="Introdueixi usuari"/>
<phrase id="EnterValidEmail" value="Introdueixi una adreça Email vàlida!"/>
<phrase id="ExactPhrase" value="Frase exacta"/>
<phrase id="ExportToCsv" value="Exportar a CSV"/>
<phrase id="ExportToExcel" value="Exportar a Excel"/>
<phrase id="ExportToHtml" value="Exportar a HTML"/>
<phrase id="ExportToWord" value="Exportar a Word"/>
<phrase id="ExportToXml" value="Exportar a XML"/>
<phrase id="FailedToSendMail" value="Error enviament del Email"/>
<phrase id="FieldName" value="Nom del camp"/>
<phrase id="FieldRequiredIndicator" value="&lt;span class=&quot;ewRequired&quot;&gt;&amp;nbsp;*&lt;/span&gt;"/>
<phrase id="ForgetPwd" value="¿Has oblidat la teva contrasenya?"/>
<phrase id="GoBack" value="Retrocedir"/>
<phrase id="GridAddLink" value="Afegir Graella"/>
<phrase id="GridCancelLink" value="Cancel.lar"/>
<phrase id="GridEditLink" value="Editar Graella"/>
<phrase id="GridInsertLink" value="Insertar"/>
<phrase id="GridSaveLink" value="Desar"/>
<phrase id="HideHighlight" value="Ocultar remarcat"/>
<phrase id="IncorrectCreditCard" value="Número de targeta de crèdit incorrecte"/>
<phrase id="IncorrectDate" value="Data incorrecta , format ="/>
<phrase id="IncorrectDateD" value="dd"/>
<phrase id="IncorrectDateM" value="mm"/>
<phrase id="IncorrectDateY" value="yyyy"/>
<phrase id="IncorrectEmail" value="Adreça Email incorrecta"/>
<phrase id="IncorrectFloat" value="Número de coma flotant incorrecte"/>
<phrase id="IncorrectGUID" value="GUID (identificador únic global) incorrecte"/>
<phrase id="IncorrectInteger" value="Enter incorrecte"/>
<phrase id="IncorrectPhone" value="Número de telèfon incorrecte"/>
<phrase id="IncorrectRange1" value="Cal introduir un número entre"/>
<phrase id="IncorrectRange2" value="i"/>
<phrase id="IncorrectSSN" value="Número de seguritat social incorrecte"/>
<phrase id="IncorrectTime" value="Hora incorrecta (hh:mm:ss)"/>
<phrase id="IncorrectZip" value="Codi postal incorrecte"/>
<phrase id="InlineAddLink" value="Afegir en línia"/>
<phrase id="InlineCopyLink" value="Copiar en línia"/>
<phrase id="InlineEditLink" value="Editar en línia"/>
<phrase id="InsertCancelled" value="Inserir cancel.lat"/>
<phrase id="InsertFailed" value="Error a l´inserir"/>
<phrase id="InsertLink" value="Inserir"/>
<phrase id="InsertSuccess" value="Inserció amb èxit"/>
<phrase id="InvalidEmail" value="Adreça Email incorrecta"/>
<phrase id="InvalidField" value="Camp incorrecte"/>
<phrase id="InvalidKeyValue" value="Clau incorrecta"/>
<phrase id="InvalidRecord" value="Registre incorrecte! la clau és nul.la"/>
<phrase id="InvalidParameter" value="Paràmetre incorrecte"/>
<phrase id="InvalidPassword" value="Contrasenya incorrecta"/>
<phrase id="InvalidUidPwd" value="Usuari o Contrasenya incorrectes"/>
<phrase id="Keep" value="Conservar"/>
<phrase id="Login" value="Autenticació"/>
<phrase id="LoginCancelled" value="Autenticació cancel.lada"/>
<phrase id="LoginPage" value="Pàgina d´autenticació"/>
<phrase id="Logout" value="Desconnexió"/>
<phrase id="MasterRecord" value="Registre matriu (Master Record)"/>
<phrase id="MaxFileSize" value="Has excedit en el tamany màxim del fitxer (%s bytes)."/>
<phrase id="MismatchPassword" value="Error de coincidència a la contrasenya"/>
<phrase id="MissingLookupTableName" value="Nom de taula no trobat"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldName" value="Nom de camp no trobat"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="Valor de camp no trobat"/>
<phrase id="MissingUserLevelID" value="ID Nivell usuari no trobat"/>
<phrase id="MissingUserLevelName" value="Nom nivell usuari no trobat"/>
<phrase id="New" value="Nou"/>
<phrase id="NewPassword" value="Contrasenya nova"/>
<phrase id="NewValue" value="Valor nou"/>
<phrase id="Next" value="Següent"/>
<phrase id="NoAddRecord" value="Cap registre per agegir"/>
<phrase id="NoFieldSelected" value="Cap camp sel.leccionat per actualitzar"/>
<phrase id="NoPermission" value="No té permisos per veure aquesta pàgina"/>
<phrase id="NoRecord" value="Cap registre trobat"/>
<phrase id="NoRecordForKey" value="Cap registre trobat per la clau = "/>
<phrase id="NoRecordSelected" value="Cap registre sel.leccionat"/>
<phrase id="NoTableGenerated" value="Cap taula generada"/>
<phrase id="Of" value="de"/>
<phrase id="Old" value="Antic"/>
<phrase id="OldPassword" value="Contraseya anterior"/>
<phrase id="OptionAlreadyExist" value="Aquesta opció ja existeix"/>
<phrase id="Page" value="Pàgina"/>
<phrase id="PagerFirst" value="Inicial"/>
<phrase id="PagerLast" value="Final"/>
<phrase id="PagerNext" value="Següent"/>
<phrase id="PagerPrevious" value="Anterior"/>
<phrase id="Password" value="Contrasenya"/>
<phrase id="PasswordRequest" value="Contrasenya necessariària "/>
<phrase id="PasswordChanged" value="Contrasenya modificada"/>
<phrase id="Permission" value="Permisos"/>
<phrase id="PermissionAddCopy" value="Afegir/Copiar"/>
<phrase id="PermissionDelete" value="Suprimir"/>
<phrase id="PermissionEdit" value="Editar"/>
<phrase id="PermissionListSearchView" value="Llista/Recerca/Vista"/>
<phrase id="PermissionList" value="Llista"/>
<phrase id="PermissionSearch" value="Recerca"/>
<phrase id="PermissionView" value="Vista"/>
<phrase id="PickDate" value="Sel.lecciona una data"/>
<phrase id="PleaseSelect" value="Sel.lecciona una"/>
<phrase id="PrinterFriendly" value="Adaptada para Imprimir"/>
<phrase id="Prev" value="Prev"/>
<phrase id="PwdEmailSent" value="Contrasenya enviada a la seva adreça Email"/>
<phrase id="QuickSearch" value="Recerca rápida"/>
<phrase id="QuickSearchBtn" value="Cercar (*)"/>
<phrase id="Record" value="Registres"/>
<phrase id="RecordDeleted" value="registre(s) eliminat(s)"/>
<phrase id="RecordInserted" value="registre(s) afegit(s)"/>
<phrase id="RecordUpdated" value="registre(s) actualizat(s)"/>
<phrase id="RecordsPerPage" value="Mida de la pàgina"/>
<phrase id="Register" value="Registre"/>
<phrase id="RegisterBtn" value="Registre"/>
<phrase id="RegisterSuccess" value="Registre realizat amb èxit"/>
<phrase id="RegisterSuccessActivate" value="Registre realizat. Un correu ha estat enviat a la seva adreça Email, faci click en el víncle del correu per activar la seva compte."/>
<phrase id="RegisterPage" value="Pàgina de registre"/>
<phrase id="RememberMe" value="Recordar"/>
<phrase id="Remove" value="Eliminar"/>
<phrase id="Replace" value="Reemplaçar"/>
<phrase id="Report" value="Llistat"/>
<phrase id="RequestPwdPage" value="Sol.licitar pàgina de registre"/>
<phrase id="Reset" value="Reiniciar"/>
<phrase id="ResetSearch" value="Eliminar criteri de recerca"/>
<phrase id="RptAvg" value="Promig"/>
<phrase id="RptDtlRec" value="Detall de registres"/>
<phrase id="RptGrandTotal" value="Gran total"/>
<phrase id="RptMax" value="Màxim"/>
<phrase id="RptMin" value="Mìnim"/>
<phrase id="RptSum" value="Suma"/>
<phrase id="RptSumHead" value="Suma total"/>
<phrase id="SaveUserName" value="Guardar nom d´usuari"/>
<phrase id="Search" value="Recerca"/>
<phrase id="SendPwd" value="Enviar contrasenya"/>
<phrase id="ShowAll" value="Mostrar tot"/>
<phrase id="ShowHighlight" value="Mostrar remarcat"/>
<phrase id="SrchLegend" value="&amp;nbsp;(*)"/>
<phrase id="Table" value="TAULA"/>
<phrase id="To" value="per a"/>
<phrase id="Total" value="Total"/>
<phrase id="UnauthorizedUserID" value="L´usuari actiu (%c) no està autorizat per assignar al usuari ID (%u)."/>
<phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="L´usuari actiu (%c) no està autorizat per assignar al usuari primari ID (%p)."/>
<phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="L´usuari actiu (%c) no està autorizat per afegir el registre. Filtre principal: %f"/>
<phrase id="UnmatchedValue" value="&lt;img src=&quot;images/alert-small.gif&quot; alt=&quot;El valor no existeix&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; border=&quot;0&quot;&gt;"/>
<phrase id="Update" value="Actualitzar"/>
<phrase id="UpdateBtn" value="Actualitzar"/>
<phrase id="UpdateCancelled" value="Actualització cancel.lada"/>
<phrase id="UpdateFailed" value="Actualització fallida"/>
<phrase id="UpdateLink" value="Actualitzar"/>
<phrase id="UpdateSelectedLink" value="Actualitzar registres sel.leccionats"/>
<phrase id="UpdateSuccess" value="Actualització amb èxit"/>
<phrase id="UpdateValue" value="Actualitzar"/>
<phrase id="UserEmail" value="Adreça Email"/>
<phrase id="UserExists" value="Nom d´usuari existent"/>
<phrase id="UserLevel" value="Nivell d´usuari "/>
<phrase id="UserLevelAdministratorName" value="El nom de nivell usuari per a nivell -1 ha de ser 'Administrator'"/>
<phrase id="UserLevelPermission" value="Permisos nivell usuari"/>
<phrase id="UserLevelIDInteger" value="El nivell d´usuari (ID) ha de ser un número enter"/>
<phrase id="UserLevelDefaultName" value="El nom de nivell d´usuari 0 ha de ser 'Default'"/>
<phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="El nivell d´usuari (ID) ha de ser major de 0"/>
<phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="El nivell d´usuari no pot ser 'Administrator' ni 'Default'"/>
<phrase id="UserName" value="Nom d´usuari"/>
<phrase id="View" value="Vista"/>
<phrase id="ViewLink" value="Vista"/>
<phrase id="ViewPageAddLink" value="Afegir"/>
<phrase id="ViewPageCopyLink" value="Copiar"/>
<phrase id="ViewPageDeleteLink" value="Suprimir"/>
<phrase id="ViewPageDetailLink" value="..."/>
<phrase id="ViewPageEditLink" value="Editar"/>
<phrase id="WrongFileType" value="Tipus d´arxiu no permès."/>
<phrase id="TableOrView" value="Taules/Vistas"/>
<phrase id="=" value="="/>
<phrase id="&lt;&gt;" value="&lt;&gt;"/>
<phrase id="&lt;" value="&lt;"/>
<phrase id="&lt;=" value="&lt;="/>
<phrase id="&gt;" value="&gt;"/>
<phrase id="&gt;=" value="&gt;="/>
<phrase id="LIKE" value="contè"/>
<phrase id="NOT LIKE" value="no contè"/>
<phrase id="STARTS WITH" value="Comença amb"/>
<phrase id="BETWEEN" value="entre"/>
<phrase id="AND" value="i"/>
<phrase id="OR" value="o"/>
</aspmaker.language>
Josep Cusachs
 

Return to User Submitted Tips (ASPMaker)